Публічний договір (договір публічної оферти) про надання інформаційних картографічних послуг

м. Київ 2024 р.

АТ «Візіком» (надалі — Виконавець), керуючись статтями 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, пропонує будь-якій юридичній або фізичній особі (надалі — Замовник) укласти Договір про надання картографічних послуг (надалі — Договір) на нижчевикладених умовах.

1. Терміни

1.1. Терміни та визначення, які використовуються в Договорі, вживаються в наступному значенні:

 • Апаратно-програмний комплекс — сукупнiсть компонентiв, взаємодiя яких вiдповiдно до iнформацiйних технологiй та визначених правил забезпечує реалiзацiю основних функцiй Замовника.

 • Система картографії — апаратно-програмний комплекс, а також база даних, які призначені для обслуговування запитів Замовника.

 • База Даних — цілісна база просторових і семантичних даних.

 • Картографічні послуги — послуги «Visicom Data API» та «Visicom Tiles», що використовують систему картографії та розміщені в мережі Інтернет за адресою https://api.visicom.ua, надалі — Послуги.

 • Запит — будь-яке вдале звернення одним з методів протоколу HTTP до системи картографії.

 • Хост — унікальна IP адреса пристрою в мережі Інтернет з якої виконуються запити.

 • Сайт — адреса в мережі Інтернет, яка належить Замовнику і звідки виконуються запити.

 • API-ключ — унікальний ідентифікатор, який отримується при реєстрації та дозволяє однозначно визначити запити Замовника.

 • Реферер — заголовок протоколу HTTP, який автоматично додається сайтом Замовника з якого виконуються запити.

 • Публічний сервіс — сайт, або додаток Замовника, що не обмежує доступ користувачів до Послуг Виконавця.

 • Система самообслуговування — інформаційна система Виконавця, що розміщена в мережі Інтернет за адресою: https://api.visicom.ua/accounts, за допомогою якої Замовник власноруч, без участі співробітників Виконавця, може отримувати інформацію про Послуги (зокрема, про належну до оплати суму), змінювати параметри Послуг, та інші дії, доступні за допомогою засобів Системи самообслуговування.

 • Акцепт — повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору та правил надання Послуг.

 • Сторони — Виконавець та Замовник разом, а кожний окремо — Сторона.

2. Загальні положення

2.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.2. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

2.3. Реєстрація та отримання API-ключа вважається акцептом цього Договору.

2.4. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

3. Предмет Договору

3.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовнику доступ в мережі Інтернет до своїх Послуг згідно коду ДК 021:2015 71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії (картографічні послуги).

3.2. Замовник зобов’язується оплатити Виконавцю використання Послуг відповідно до умов Договору.

4. Умови надання та оплати Послуг

4.1. Після реєстрації Замовнику надається тестовий період на 3 (три) календарні місяці з обмеженням 1500 (одна тисяча пя'тсот) запитів за добу до «Visicom Data API» та 100 хостів з яких виконуються запити до «Visicom Tiles» . Після закінчення тестового періоду надання Послуг буде припинено, до внесення необхідної суми на баланс Замовника.

4.2. В рамках цього Договору тарифікується доступ до «Visicom Data API» і «Visicom Tiles», крім випадків зазначених в умовах безкоштовного використання.

4.3. Тарифікація здійснюється за кожне вдале звернення за протоколом HTTP, ідентифікація запитів виконується за допомогою API-ключа, або сайтів зазначених в Системі самообслуговування.

4.4. Всі описи функціональних можливостей і протоколів взаємодії знаходяться за адресою: https://api.visicom.ua у відповідних розділах.

4.5. Вартість Послуг вказана в Системі самообслуговування, в розділі «Баланс».

4.6. Послуги сплачуються шляхом перерахування авансового платежу, в розмірі не менше вартості за 1 000 (одну тисячу) запитів, з використанням офіційно зареєстрованих платіжних систем.

4.7. Виконавець надає картографічні дані «як є» на поточний момент і гарантує докладати всі розумні зусилля, щоб забезпечити безперервне функціонування системи, але не гарантує повну відсутність недоліків та упущень, а також задоволення очікувань Замовника.

4.8. Виконавець по мірі надходження даних постійно оновлює систему картографії і має право вносити зміни, які не впливають на працездатність програмного забезпечення Замовника, без повідомлення Замовника.

4.9. Зміни, які можуть вплинути на працездатність програмного забезпечення Замовника, вносяться Виконавцем через 30 (тридцять) календарних днів після повідомлення Замовника про такі зміни.

4.10. Система картографії автоматично розсилає попередження про події, що можуть призвести до обмеження доступу до Послуг.

5. Права і обов’язки сторін

5.1. Замовник зобов'язується повідомляти Виконавця про кожний випадок порушення доступу до Послуг Виконавця, а також про неполадки, що виникли в роботі, обладнання Виконавця, що напряму впливають на якість доступу до Послуг протягом 12 (дванадцяти) годин з моменту виявлення неполадок.

5.2. Виконавець зобов’язується усунути заявлені неполадки в найкоротший час. Оперативним усуненням проблеми вважається період до 12 (дванадцяти) годин, починаючи з моменту отримання Виконавцем від Замовника інформації про виниклі проблеми.

5.3. Виконавець зобов’язується докладати всіх розумних зусиль щодо забезпечення якісної роботи Послуг і забезпеченню точними картографічними даними, проте, продукт може містити деякі недоліки та упущення.

5.4. Замовник не має право видаляти, приховувати або модифікувати логотип «Візіком», знаки охорони авторського права, а також будь-які активні посилання (там де це необхідно) з картографічних даних, які отримує.

5.5. Замовник зобов’язується, при використанні програмного забезбечення третіх сторін, вказувати атрибути авторського права Виконавця там де це передбачено. Для більшості випадків повинно бути вказано "Картографічні дані © АТ «Візіком»", де «Візіком» активне посилання на
https://api.visicom.ua.

5.6. Замовник може використовувати для своїх розробок тільки функціонал, наданий у рамках існуючих Послуг.

5.7. Замовник не може зберігати, крім випадків тимчасового зберігання (кешування), дані отримані за допомогою системи картографії, а також здійснювати їх подальшу обробку, модифікацію, розповсюдження чи доведення до загального відома способами не передбачиними можливостями системи картографії.

5.8. Замовник не має права передавати API-ключ третім особам для використання на сайтах або для розробки додатків, крім випадків, коли API-ключ потрібен для роботи додатку Замовника і є його невід’ємною частиною. Відповідальність за дії, вчинені з використанням API-ключа несе Замовник.

5.9. Майнові права на картографічні дані України та міста України, включно з тимчасово окупованими територіями, належать АТ «Візіком».

6. Відповідальність сторін

6.1. У разі порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за системи картографії, що не відповідають очікуванням або уявленням Замовника. Технології, Бази Даних надаються «як є» без будь-яких гарантій будь-якого роду.

6.4. Сторони зобов’язуються не вчиняти будь-яких умисних дій, які можуть завдати шкоди іншій Стороні і заподіяти збитки матеріального, інтелектуального або іншого характеру. При встановленні Виконавцем таких дій доступ до системи припиняється без попередження.

6.5. Виконавець не несе відповідальності за збитки, що виникли побічно або випадково, в результаті використання пропонованих Послуг, навіть якщо Виконавець володіє інформацією про те, що є можливість виникнення такого збитку.

6.6. Виконавець не несе відповідальності за порушення доступу до Послуг Виконавця, а також про неполадки які виникли в роботі передавального обладнання Виконавця, що напряму впливають на якість доступу до Послуг, якщо Замовник протягом 12 (дванадцяти) годин з моменту виявлення неполадок не повідомив про випадок порушення Виконавцю згідно п. 5.1. цього Договору.

6.7. Виконавець не несе відповідальності за порушення доступу до Послуг Виконавця, що виникли в роботі комутаційного або іншого обладнання третіх сторін.

7. Форс-мажор

7.1. Сторона звільняється від відповідальності за повне або часткове порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок виникнення та дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), перелік яких наведено в ч. 2 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», які об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.

7.2. Сторона, що не має можливості виконати свої зобов’язання за Договором внаслідок виникнення та дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна повідомити про це іншу Сторону засобами електронної пошти або шляхом направлення рекомендованого листа на адресу, яка вказана в реквізитах Сторін даного Договору, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту настання таких обставин та протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати та/або повідомити іншій Стороні докази, які підтверджують виникнення форс-мажорних обставин та їх наслідки або причинно-наслідковий зв'язок між зазначеними обставинами та можливими наслідками для Сторони. Аналогічні умови застосовуються щодо повідомлення про припинення дії форс-мажорних обставин та/або їх наслідків.

7.3. Якщо форс-мажорні обставини передбачені п.7.1 цього Договору визначається нормативно-правовим актом на рівні Держави, Сторони не зобов’язані повідомляти одна одну про настання таких обставин.

7.4. Порушення строку на повідомлення, зазначеного в п. 7.2 цього Договору, позбавляє Сторону права посилатись на форс-мажорні обставини як на підставу від звільнення від відповідальності за повне чи часткове порушення своїх зобов’язань за цим Договором.

7.5. Належним доказом існування та дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) є сертифікат про такі обставини, виданий Торгово-промисловою палатою України.

7.6. Якщо форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та/або їх наслідки тимчасово перешкоджають відповідній Стороні виконувати свої обов’язки за цим Договором, то строк виконання зобов’язань продовжується на строк, протягом якого діють форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та/або їх наслідки.

7.7. Якщо форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та/або їх наслідки триватимуть довше, ніж 1 (один) місяць, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір, повідомивши про таке розірвання іншу Сторону у письмовій формі не менше, ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до моменту розірвання. При цьому Сторони протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про розірвання Договору за можливості проводять взаєморозрахунки за фактично виконані зобов’язання за цим Договором або повертають отримані кошти.

8. Порядок вирішення суперечок

8.1. Суперечки, що виникають між Сторонами за цим Договором, вирішуються шляхом двосторонніх переговорів. У разі недосягнення в ході переговорів згоди між Сторонами, спір передається на вирішення господарського суду відповідно до чинного законодавства України.

9. Термін дії, зміни та розірвання Договору

9.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

9.2. В разі порушення Замовником умов цього Договору Виконавець має право розірвати Договір в однобічному порядку, з одночасною відправкою Замовникові письмового повідомлення на e-mail Замовника. Моментом розірвання Договору вважається дата відправки відповідного повідомлення Замовникові.

9.3. Замовник має право у будь-який час і без пояснення причин в однобічному порядку відмовитися від Послуг Виконавця.

9.4. В разі дострокового припинення дії цього Договору, повернення коштів Замовнику не відбувається.

9.5. Виконавець залишає за собою право без пояснення причин не подовжувати цей Договір з Замовником. Про що Виконавець зобов’язаний повідомити Замовника по e-mail не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів.

9.6. З усіх питань, неврегульованих у цьому тексті Договору сторони керуються чинним законодавством України.

9.7. Виконавець про відповідні зміни повідомляє Замовника шляхом розміщення повідомлення про це на своєму сайті.

9.8. Замовник відповідні зміни проводить за допомогою коректування даних в Системі самообслуговування.

10. Додаткові умови

10.1. Укладаючи цей Договір Замовник підтверджує згоду, в тому випадку якщо являється фізичною особою, на отримання та обробку Виконавцем персональних даних Замовника з метою виконання умов даного Договору.

11. Реквізити Виконавця

АТ «Візіком»
Юридична та поштова адреса: 01001,
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 25/2
Тел./факс: (+380 44) 201-00-26
web-maps@visi.com.ua

Банківські реквізити:
АТ «МІБ»
IBAN: UA 17 380582 00000 26008010307047
Код ЄДРПОУ 13672362