Угода Користувача «Візіком Карти»

1. Предмет користувальницької угоди

1.1. Предметом цієї Угоди користувача («Угода») є відносини між АТ «Візіком», далі «Візіком», що є правовласником Інтернет-сайту, розташованого в мережі Інтернет за адресою https://maps.visicom.ua, (далі «Інтернет-сайт», або «Сайт»), і Вами (фізичною особою, користувачем мережі Інтернет), далі «Користувач», з приводу використання Інтернет-сайтів. Використовуючи Сайт, Користувач погоджується дотримуватися умов, описаних в цій Угоді. Угоду може бути змінено без будь-якого спеціального повідомлення.

1.2. Угода регулює порядок використання Сайту. Положення цієї Угоди є обов'язковими для всіх Користувачів, які почали використовувати Сайт. Користувач може ознайомитися з діючою версією Угоди, перейшовши за наступним посиланням: https://api.visicom.ua/ru/docs/maps-agreement.

2. Опис Сайту

2.1. Візіком надає безкоштовний доступ до комплексу картографічних Інтернет-сайтів, доступних за допомогою персонального комп'ютера і різних мобільних пристроїв, які існують зараз, так і тих, які будуть розроблені в майбутньому.

2.2. Користувач усвідомлює і погоджується, що Сайт може містити рекламу, і що наявність даної реклами є необхідною умовою використання Сайту. Користувач також розуміє і погоджується, що Сайт може містити повідомлення від Візіком, такі як службові повідомлення, автоматичні повідомлення та новинні розсилки Візіком.

2.3. Сайти надаються «як є». Візіком не несе відповідальності за відповідність Сайту цілям Користувача. Усе питання надання прав доступу до мережі Інтернет, купівлі та встановлення для цього відповідного обладнання і програмних продуктів вирішуються Користувачем самостійно і не підпадають під дію цієї Угоди.

2.4. Користувач погоджується з тим, що Візіком може здійснювати збір знеособлених статистичних даних про Користувачів Сайту.

3. Вступ користувальницької угоди в силу

3.1. Справжня Угода, а також зміни і доповнення до даної Угоди, вступають в силу з моменту їх оприлюднення за адресою https://api.visicom.ua/ru/docs/maps-agreement. Згода Користувача з умовами Угоди виражається шляхом фактичного використання Сайту.

3.2. Користувач має право відмовитися від прийняття змін і доповнень Угоди, які вводе Візіком, що означає відмову Користувача від використання Сайту.

4. Використання Сайту. Окремі функції Сайту

4.1. Сайт використовує об'єкти інтелектуальної власності, права на які належать відповідним правовласникам, а також інформацію, надану її власниками. Перелік правовласників і іншу інформацію про авторські права ви знайдете в документі: Заява про авторські права.

4.2. Будь-яка інформація, яка використовується на Сайті, включаючи картографічні матеріали і дані про точки інтересу, далі «Дані», призначена виключно для особистого некомерційного використання. При цьому будь-яке копіювання даних, їх відтворення, переробка, поширення, доведення до загального відома (опублікування) в мережі Інтернет, будь-яке використання в засобах масової інформації і/або в комерційних цілях без попереднього дозволу правовласника забороняється, за винятком випадків, прямо передбачених данною Угодою.

4.3. Сайт надає Користувачеві функціональну можливість автоматичної побудови маршрутів на картах, що вказують на варіант шляху від точки відправлення до точки призначення, зазначених Користувачем, далі «Маршрут».

4.4. Користувач самостійно і цілком приймає всі ризики і відповідальність за вибір Маршруту та його дотримання. Візіком не гарантує правильність, оптимальність, актуальність і/або відповідність Маршрутів правилам дорожнього руху і не несе відповідальність за вибір Користувачем Маршруту і дотримання його.

4.5. Користувач зобов'язується не вчиняти будь-яких умисних дій, які можуть завдати шкоди Візікому або третім особам і заподіяти збитки матеріального, інтелектуального або іншого характеру.

4.6. Візіком залишає за собою право змінювати/виправляти, оновлювати як картографічну інформацію, так і певні функції Сайту в будь-який час на власний розсуд і без попереднього повідомлення Користувача.

4.7. Візіком залишає за собою право на свій розсуд обмежити доступ Користувача до Сайту (або до певних функцій Сайту, якщо це можливо технічно) при неодноразовому порушенні цієї Угоди, або застосувати до Користувача інші заходи, з метою дотримання вимог законодавства або прав і законних інтересів третіх осіб.

5. Перерви в наданні послуг

5.1. Візіком має право проводити профілактичні роботи з тимчасовим призупиненням роботи Сайту.

5.2. У разі настання форс-мажорних обставин, а також аварій або збоїв в програмно-апаратних комплексах третіх осіб, які співпрацюють з Візіком, або дій третіх осіб, спрямованих на припинення або припинення функціонування всього/частини Сайту, можливе припинення роботи без попереднього повідомлення Користувачів.

6. Зворотній зв'язок і порядок розгляду спорів

6.1. З питань щодо роботи Сайту Користувач може звертатися в Службу підтримки користувачів за адресою електронної пошти: web-maps@visi.com.ua, а також за іншими адресами підтримки користувачів Візіком.

6.2. Бездіяльність з боку Візікома, в разі порушення Користувачем, або іншими третіми особами, положень Угоди не позбавляє Візіком права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів згодом.

6.3. Користувач і Візіком погоджуються з тим, що всі можливі суперечки з приводу Угоди будуть вирішуватися відповідно до норм чинного законодавства України.

7. Додаткова інформація

7.1. Дозволяється необмежене використання фрагментів карт Візіком в мережі Інтернет, отриманих за допомогою існуючих функцій Сайту. При цьому Користувач не має право видаляти, приховувати або змінювати знаки охорони авторського права, а також будь-які активні посилання.

7.2. Дозволяється необмежене безкоштовне використання фрагментів карт, а також їх похідних (з доповненнями, скороченнями, зміною та іншими переробками) в ЗМІ, поліграфії, зовнішній рекламі та інших друкованих і електронних виданнях — за умови наявності підпису до кожного з фрагментів наведеного нижче виду. Розмір шрифту, використовуваного для підпису фрагментів в друкованих виданнях та поліграфії, повинен становити не менше 5 пунктів, в зовнішній рекламі — не менше 2% від площі макета. Підпис фрагментів в друкованих виданнях, поліграфії і зовнішній рекламі:

© 2023 «Візіком»